بهترین تجارت بازاریابی و بهترین بازاریابی شبکه ای است .

نحوه پورسانت دهی شرکت ابرتجارت کهکشان

روند پورسانت فروش شما و بازاریابان درختواره شما به شرح زیر است.

1-      پورسانت فروش مستقیم(به پورسانتی گفته مشود که محصولی توسط شخص شما فروخته شود.)

این پورسانت برابر است با  1/99%  از قیمت محصول فروش رفته توسط شخص شما


2-      پورسانت فروش غیر مستقیم: (به پورسانتی گفته میشود که محصولی توسط زیر گروه شما فروخته شود)

این پورسانت برابر است با 563/ .  %  از قیمت محصول فروخته شده توسط زیر گروه شما


3-      شما فقط1 سطح فروش مستقیم و14 سطح در برابر فروش غیر مستقیم پورسانت دریافت میکنید و بعد از 15 سطح هیچ پورسانتی به شما تعلق نمیگیرد.

4-      شما میتوانید به تعداد نامحدود فروش مستقیم داشته باشید و از مزایای پورسانت آن بهره ببرید.

5-  کلیه پورسانتها به حساب شخصی شما که شما به شرکت معرفی نموده اید واریز میگردد.هیچ گونه وجه نقدی از طرف شرکت به شما پرداخت نمیگردد.

6-  حساب بانکی که به شرکت معرفی نموده اید باید به نام شخص شما باشد.

7-  کلیه پورسانتها پس از انجام عملیات بانکی به حساب شما واریز میگردد.


 قوانین کامل بازاریابی شبکه ای ابرتجارت کهکشان راازلینک زیر دریافت نمائید:


http://www.gnmco.ir/conditionsinfo.aspx

گزارش تخلف
بعدی